규 격 : 1.2T × 1M × 2M
규 격 : A/B/C급 화재용
규 격 : A/B/K급 화재용
규 격 : A/B/C급 화재용
규 격 : 소화기 사인(표찰)
규 격 : 소화기걸이
규 격 : 소화기 받침대
규 격 : 370x210x160(mm)
J-3021대표자명 : 양진규 | 상호명 : 형제상사 주식회사 | 주 소 : 제주특별자치도 제주시 화남로 51
사업자등록번호 : 616-86-06083 | Tel. 064-725-3000 | Fax. 064-755-9709 | 계좌번호 :


COPYRIGHT 2016 형제상사 ALL RIGHTS RESERVED. Design by Jejuwebplan